Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов’язується виконати роботи по завершенню прокладення ІІ нитки напірного каналізаційного колектора від КНС №8 до каналізаційної мережі на проспекті Злуки (діаметром 300 мм) в м.Тернополі, згідно отриманого замовлення.

1.2. Замовники зобов’язуються прийняти та оплатити виконані роботи на умовах цього Договору.

1.3. Розмір оплати, кожного Замовника зокрема, розраховується пропорційно до потреб у послугах водовідведення належного йому об’єкта будівництва, виходячи з кількості квартир у житловому будинку, а саме:

- 180-ти квартирного житлового будинку №3-А по вул.Корольова в с.Байківці, що належить Замовнику-1, частка оплати становить 24,49% вартості робіт за даним Договором;

- 198-ми квартирного житлового будинку №3 по вул.Корольова в с.Байківці, що належить Замовнику-2, частка оплати становить 26,94% вартості робіт за даним Договором;

- 357-ми квартирного житлового будинку №5 по вул.Корольова в с.Байківці, що належить Замовнику-3частка оплати становить 48,57% вартості робіт за даним Договором.

2. Вартість робіт

2.1. Орієнтовна вартість робіт, передбачених даним Договором становить 163868,40 грн. (сто шістдесят три тисячі вісімсот шістдесят вісім гривень сорок копійок) і визначається на підставі приблизного кошторису (обов’язковий Додаток до цього Договору), складеного Виконавцем та погодженого Замовниками. У вартість робіт включається ПДВ.

2.2. Остаточна вартість робіт, визначених п.1.1. цього Договору, буде уточнюватися в процесі виконання робіт, на підставі складених Виконавцем акту виконаних робіт, який погоджується усіма Сторонами.

1. Порядок розрахунків

3.1. Оплата робіт, визначених даним Договором, здійснюється Замовниками в два етапи, шляхом:

- авансового платежу в розмірі 90.000,00 грн. (дев’яносто тисяч гривень) — упродовж 5-ти днів з дати підписання даного Договору. Розмір авансового платежу кожного Замовника зокрема, відповідно до його частки у загальній вартості робіт, зазначається у виставлених до оплати рахунках Виконавця та наведено у подані нижче таблиці:

№ п/п Платник Частка у вартості робіт, % Авансовий платіж, грн.
Замовник-1 24,49 22.041,00
Замовник-2 26,94 24.246,00
Замовник-3 48,57 43.713,00
Всього: 90.000,00

- остаточного розрахунку. Сума остаточного розрахунку визначається як різниця між сумою, зазначеною в акті приймання виконаних робіт та сумою проведеного авансового платежу. Розмір остаточного розрахунку, для кожного Замовника зокрема, зазначається Виконавцем у рахунках, відповідно до його частки у загальній вартості робіт, передбачених даним Договором.3.2. Замовники зобов’язані, упродовж 5-ти днів з дати підписання акту приймання виконаних робіт, отримати на підприємстві Виконавця виставлені до оплати рахунки, які підлягають оплаті протягом 10-ти днів з дати їх отримання.

3.3. Оплати проводяться Замовниками у гривнях, на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у даному Договорі або у виставлених до оплати рахунках.

3.4. У випадку часткового виконання робіт, дострокового припинення дії Договору, Замовники зобов’язуються провести оплату за фактично виконані роботи.

4. Порядок виконання робіт

4.1. Роботи, згідно отриманого замовлення, проводяться Виконавцем власними силами та засобами із залученням власних матеріалів та матеріалів Замовників, про що зазначається в акті виконаних робіт.

4.2. Замовники зобов’язуються максимально сприяти Виконавцю у проведені робіт, передбачених даним Договором, в тому числі, отримати відповідні необхідні дозволи (дозвіл на проведення земельних розкопок, тощо), створити умови для будівельного майданчика та забезпечити влаштування скритого переходу під автодорогою методом горизонтального буріння (створення проколу для прокладення каналізаційного колектора) на вул.15 Квітня в м.Тернополі.

4.3. Термін виконання робіт за даним Договором становить 20 робочих днів з дати надходження на рахунок Виконавця 100% суми авансового платежу, зазначеної в п.3.1 цього Договору та за умови дотримання Замовниками п.4.2 цього Договору.

4.4. Під час виконання робіт, передбачених даним Договором, кожна Сторона несе відповідальність за дотримання техніки безпеки своїх працівників.

4.5. Приймання-передача робіт проводиться відповідно до акту приймання виконаних робіт, погодженого уповноваженими представниками усіх Сторін.

4.6. У випадку виникнення претензій щодо неналежного виконання робіт за даним Договором, Замовники зобов'язані повідомити Виконавця про неналежне виконання для можливості усунення недоліків, що здійснюється за кошти Виконавця. Термін на усунення недоліків зазначається в акті, який підписується усіма Сторонами.4.7. Документи, які підтверджують обґрунтованість претензій, повинні бути направлені Виконавцеві не пізніше як в 5-ти денний термін з дня виявлення порушень, однак не пізніше 10-ти днів з дати підписання Сторонами акту приймання виконаних робіт.

4.8. У разі відмови однієї із Сторін від підписання акту приймання виконаних робіт, про це вказується в акті і він підписується іншими Сторонами (Стороною). Такий Акт є підставою для проведення розрахунків між Сторонами окрім випадків визнання його недійсним в судовому порядку.

5. Гарантії якості виконаних робіт

5.1. Виконавець гарантує якість виконання робіт згідно вимог чинного законодавства України.

5.2. Гарантійний строк, протягом якого Замовники можуть пред’явити претензії до Виконавця щодо якості виконаних робіт: один рік з дати підписання акту приймання виконаних робіт, за умови, що такі недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи.

6. Відповідальність Сторін

6.1. У випадку несвоєчасного виконання робіт, передбачених даним Договором, Виконавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ на момент сплати, від суми недовиконаних робіт, за кожний день прострочення такого виконання. Сума пені розподіляється між Замовниками, пропорційно до визначеного даним Договором розміру платежу.

6.2. Обгрунтовані претензії Замовників, щодо якості виконаних робіт, підлягають до задоволення Виконавцем (усунення недоліків виконаних робіт) в погоджені Сторонами строки.

6.3. Кожен Замовник несе самостійну (роздільну) відповідальність за зобов’язаннями, визначеними у даному Договорі.

6.4. У випадку порушення строків оплати, визначених даним Договором, Замовники зобов’язані сплатити Виконавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми недоплати, за кожний день прострочення зобов’язання, та сплатити на рахунок Виконавця суму інфляційних донарахувань та 3% річних за користування чужими коштами.

6.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

6.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.7. Сторони звільняються від відповідальності за порушення виконання зобов’язань, визначених даним Договором, якщо доведуть, що такі порушення сталися не з їх вини.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Виконавець та Замовники звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань по даному Договору, якщо таке є наслідком обставин невідворотної сили (стихійне лихо, пожежа, військові дії, втручання влади, аварії, тощо) на період дії таких обставин.

7.2. Сторона, для якої створилися неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна негайно сповістити інші Сторони про початок і припинення форс-мажорних обставин.

8. Вирішення спорів

8.1. Усі суперечності, які виникли в зв'язку з даним Договором, повинні вирішуватися шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди — спір між Сторонами вирішується в судовому порядку.

9. Термін дії Договору

9.1.Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2012р., а в частині своєчасно не виконаних зобов’язань — до повного їх виконання Сторонами.

10. Прикінцеві положення

10.1. Усі доповнення, додатки до даного Договору набувають чинності з моменту їх підписання Сторонами.

10.2. Цей Договір укладений в чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

10.3. Виконавець має статус платника податку на додану вартість та податку на прибуток на загальних підставах.

10.4. Замовник-1, Замовник2, Замовник-3 є неприбутковими організаціями.

10.5. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди на це усіх Сторін даного Договору.

10.6. Кожна Сторона несе відповідальність за достовірність своїх реквізитів зазначених у цьому Договорі.

10.7. Сторони погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з підписанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики.

11. Платіжні та поштові реквізити Сторін

Замовник-1 ОК “ЖБК “Оселя-А” 46024, м.Тернопіль, вул.15 Квітня. 1, кв.211, р/р 26005000120438 у Філії АТ Укрексімбанк у м.Тернопіль, МФО 338879, код ЄДРПОУ 37710881 Голова кооперативу В.І.Федик М.П. Замовник-2 ОК “ЖБК “Корольова-3” 47711, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Байківці, вул.Корольова,3, р/р ________________________________ МФО ______________________________ код ЄДРПОУ 37781453 Голова кооперативу Б.Д.Дригуш М.П.
Замовник-3 ОК “ЖБК “Корольова-5” 46024, м.Тернопіль, вул.15 Квітня. 43, кв.62, р/р 26006347348600 в АТ “УкрСиббанк” м.Харків, МФО 351005, код ЄДРПОУ 37838888, Голова кооперативу В.М.Клебан М.П. Виконавець: КП “Тернопільводоканал” 46008, м. Тернорпіль, вул. Танцорова,7 р/р26005055101848 в ПАТ КБ “ПриватБанк” МФО 338783, код ЄДРПОУ 03353845, св.ПДВ 26735807, ІПН 033538419185 Директор В.А. Кузьма М.П.

6098994825539572.html
6099007269875177.html
    PR.RU™